I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli.

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Karjalan Urheiluratsastajat ry. Kotipaikka on Kontiolahden kunta ja toiminta-alue Pohjois- Karjala ja Itä- Suomi. Yhdistys on perustettu 30.12. 1987 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta seuran alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti hyvässä hengessä.

III Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. Tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, koulutus-, valmennus- ja harrastustoimintaa, nuoriso-, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan tarjota jäsenilleen mielekästä tekemistä ja tavoitteellisen harrastusmahdollisuuden.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöiden huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastusurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

5. Hankkimalla varoja aatteelliseen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen monistus- ja kustantamotoimintaa, sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä.

Tarvittaessa seura hankkii luvan toimintaansa varten.

Seura on valtakunnallisen Suomen Ratsastajainliiton varsinainen jäsen.

III Seuran jäsenet

Johtokunta voi hyväksyä seuran jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SRL sääntöjä ja päätöksiä.

Johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Johtokunta ehdottaa kunniajäsentä ja seuran kokous päättää valinnasta. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kokous voi päättää kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilöjäsenen tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä siitä yhdistyslain mukainen ilmoitus. Ero katsotaan tapahtuneeksi ilmoitushetkestä, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai toimii seuran tai SRL tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisena johtokunnalle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saamisesta. Ellei vetoomusta esitetä em. järjestyksessä, tulee erottaminen voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin suorittamiaan maksuja.

IV Jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

Seura pitää vuosittain koolle kutsuttavan varsinaisen kokouksen. Kokous pidetään helmi-huhtikuussa ja sen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan joko seuran varsinaisen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenistölle tai seuran virallisten nettisivujen kautta.

10§

Vuosikokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima tili- ja toimintakertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a) toimintasuunnitelma

b) talousarvio

sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

8 Valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi täysi- ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

9 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi- ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 2-4 jäsentä erovuoroisten tilalle ja 0-4 varajäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi.

10 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

11 Valitaan edustaja (t) SRL liittokokoukseen tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi.

12 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat

13 Kokouksen päättäminen

11§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi se on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet esityksen.

12§

Seuran ja sen johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. kokouksenpuheenjohtajan ja sihteerin tulee allekirjoittaa seuran kokousten pöytäkirjat ja valitut tarkastajat tarkastaa ne.

Johtokunnan pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, paitsi kannattavalla yhteisöjäsenellä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

V Seuran hallinto

14§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta myös edustaa seuraa.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä 4-8 jäsentä. Johtokuntaan voidaan ottaa 0-4 varajäsentä joiden toimikausi on toimintavuosi. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, voi seuran kokous tarvittaessa valita hänelle jäljellä olevalle kaudelleen sijaisen. Johtokunta valitsee täysi- ikäisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Sihteeri voidaan valita myös seuran jäsenistön ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä heiltä vaatii. Johtokunta voi kokoontua tekemään päätöksiä myös sähköisessä mediassa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4 Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valitsee tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6 Vastata SRL sekä Itä- Suomen Alueen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista

7 Vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista.

8 Pitää jäsenluetteloa.

9 Hoitaa seuran taloutta.

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14 Ryhtyä kaikkiin niinin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

VI Muita määräyksiä

17§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa seuran kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

19§

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista jäsenistä äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava sitä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, josta on päätetty jälkimmäisessä purkamispäätöksen tehneessä kokouksessa.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.